W przypadku umowy zlecenie rozliczenie podatku jest uzależnione od kwoty przychodu, o ile zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy. Kiedy można skorzystać ze zryczałtowanego podatku, a kiedy stosujemy zasady ogólne? Czy zleceniobiorca zawsze musi wykazywać dochód ze zlecenia w zeznaniu rocznym? Jakie formularze PIT musi wypełnić płatnik? Sprawdźmy zatem, jak rozliczyć podatek od umowy zlecenie.

Umowa zlecenie – podatek zryczałtowany 18%

Jeśli kwota przychodu z umowy zlecenia nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, a następnie zajmuje się jego odprowadzeniem do urzędu skarbowego. W tej sytuacji zleceniobiorca nie otrzymuje formularza PIT-11 i nie musi wykazywać przychodu z umowy zlecenia w formularzu PIT-37. Co ważne, kwota 200 zł dotyczy tylko jednej umowy. Jeśli pracownik w danym miesiącu wykonał kilka zleceń za mniej niż 200 zł, wówczas nie dodaje się tych dochodów i nie trzeba ich rozliczać na PIT-37. Odprowadzaniem podatku zryczałtowanego zajmuje się płatnik, uwzględniając go w  deklaracji rocznej PIT-8AR.

Umowy zlecenia nie można rozliczyć według podatku zryczałtowanego wówczas, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, tj. jest zatrudniony na umowę o pracę. Podatku w wysokości 18% nie można pobrać także wtedy, gdy wynagrodzenie jest określone w stawce godzinowej lub innej, która nie wskazuje jednoznacznie na kwotę do 200 zł.

Jak obliczyć podatek od umowy zlecenia, jeśli przychód wynosi 150 zł brutto (czyli do 200 zł)?

W tej sytuacji zryczałtowany podatek liczymy od kwoty brutto, bez odejmowania kosztów uzyskania przychodu czy składek ZUS, czyli 150 zł x 18% = 27 zł

Jeśli zatem zleceniobiorca nie podlega składkom ZUS, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 123 zł.

Umowa zlecenie – podatek na zasadach ogólnych

Przy kwocie przekraczającej 200 zł brutto należy rozliczyć umowę zlecenie na zasadach ogólnych, stosując stawkę podatku 18%. Jednak w tym przypadku kwotę podatku obliczamy nie od wartości brutto, ale od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS. Tym razem zleceniobiorca musi uwzględnić umowę zlecenia w rocznej deklaracji PIT-37. Z kolei płatnik (zleceniodawca) musi uwzględnić zaliczki pobrane na podatek dochodowy w formularzu PIT-4R, a także przesłać urzędowi skarbowemu i zleceniobiorcy PIT-11 w terminie do końca lutego.

Jak obliczyć podatek od umowy zlecenia, jeśli kwota przekracza 200 zł brutto? Najpierw obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%). Następnie od przychodu brutto odejmujemy składki ZUS i KUP, a od uzyskanej kwoty obliczamy zryczałtowany podatek w wysokości 18%. Od otrzymanej kwoty odejmujemy składkę zdrowotną do odliczenia od podatku i w ten sposób wyliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. Oczywiście jeśli zleceniobiorca nie podlega składkom ZUS, podstawę do opodatkowania stanowi kwota brutto pomniejszona jedynie o koszy uzyskania przychodu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ