Notariuszem nazywamy prawnika, który jest także funkcjonariuszem publicznym. Notariusz powoływany jest przez ministra sprawiedliwości i upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności notarialnych. Jest to również osoba zaufania publicznego, czyli taka której priorytetem jest działanie w interesie publicznym.

Funkcjonariusz publiczny.

Jak wspomniane zostało wcześniej, osoba będąca funkcjonariuszem publicznym powinna na pierwszym miejscu stawiać dobro publiczne. Istnieje grupa zawodów, które mają właśnie taki cel. Właśnie dla nich, na drodze ustawy, utworzone zostały samorządy zawodowe o których stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Funkcjonariusze publiczni korzystają z przywilejów dostępnych tylko dla nich. Ze względu na pełniony zwód lub swoje kompetencje korzysta z nich na podstawie polskiego prawa karnego. Mimo wszystko podlega on także szczególnej odpowiedzialności karnej. Kto może być nazywany funkcjonariuszem publicznym? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie, senatorowie, sędzia, ławnik czy prokurator oraz oczywiście notariusz.

Akty notarialne.

Pod tym sformułowaniem kryje się taka definicja: aktem notarialnym można nazwać dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie danej czynności prawnej. Sporządzenie takiego dokumentu to wynik wymogów prawa lub woli obu stron. Prawo o notariacie określa również sposób sporządzania i postępowania z aktami notarialnymi. Akt notarialny musi obligatoryjnie zawierać: dane osobowe notariusza (w tym siedzibę jego kancelarii), dokładną datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu, oświadczenia stron a także ich własnoręczne podpisy oraz podpis notariusza. Jeśli zdarzy się że w akcie bierze udział osoba, która nie może złożyć podpisu, wówczas notariusz orzeka, że dana osoba go nie złożyła i podaje przyczynę. Akt notarialny powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności jeszcze przed podpisaniem. Akty w oryginalnej formie nie mogą znajdować się poza kancelarią wykonującego je notariusza.

Warunki dla zostania notariuszem.

Aby zostać notariuszem należy spełnić szereg wymogów, między innymi osoba starająca się o tę posadę musi ukończyć 26 lat, posiadać obywatelstwo polskie, a także mieć czyste sumienie. Notariusz składa przysięgę, że będzie służył tylko w interesie dobra publicznego. Naturalnie kandydat na tę pozycję zdaje egzamin notarialny w Polsce.Notariusz przysięga również zachowywać tajemnicę zawodową, która obowiązuje nawet po zakończeniu kariery notarialnej. Co ciekawe, notariuszowi nie wolno pełnić czynności notarialnych jeśli dotyczą one: jego samego, jego małżonka, lub krewnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ